Miễn phí

0 VND/ tháng

 • Tên miền riêng : không
 • Email cá nhân : không
 • Thời gian dùng thử: vĩnh viễn
 • Số lượng sản phẩm: không giới hạn
 • Số lượng bài viết: không giới hạn
 • Hỗ trợ giỏ hàng: có
 • Hỗ trợ SEO: có

Cơ bản

65,000 VND/ tháng

 • Tên miền riêng : có
 • Email cá nhân : có
 • Thời gian dùng thử: vĩnh viễn
 • Số lượng sản phẩm: không giới hạn
 • Số lượng bài viết: không giới hạn
 • Hỗ trợ giỏ hàng: có
 • Hỗ trợ SEO: có

Nâng cao

75,000 VND/ tháng

 • Tên miền riêng : có
 • Thời gian dùng thử: vĩnh viễn
 • Số lượng sản phẩm: không giới hạn
 • Số lượng bài viết: không giới hạn
 • Hỗ trợ giỏ hàng: có
 • Hỗ trợ SEO: có